Gjermania bën eksperiment shkencor rreth “rrogës bazë universale“ prej 1,200 euro. Do ti jepen 122 personave çdo muaj për 3 vjet.

Para Në Portofol

Një projekt shkencor i prezantuar të Martën do të lejojë 122 njerëz të zgjedhur rastësisht nga dy milion vullnetarë të përfitojnë nga të ardhurat universale për tre vjet.
122 njerëz, të zgjedhur rastësisht nga rreth dy milion vullnetarë, do të përfitojnë në Gjermani nga ky eksperiment që synon promovimin e të ardhurave bazë. Ata do të marrin 1,200 euro në muaj për 3 vjet rrjesht. Pagesat financohen nga donacione nga 181,000 kontribues dhe projekti, i prezantuar të Martën, do të vlerësohet shkencërisht në një studim afatgjatë.

“Gjatë tre viteve të ardhshme, ne duam të hetojmë në mënyrë empirike nëse dhe si pagesa e pakushtëzuar dhe e rregullt e një shume parash që mbulon më shumë sesa niveli i jetesës ka një efekt në sjelljen e njerëzve,” shpjegoi Jürgen Schupp i Institutit Gjerman për Ekonomi Research (DIW), udhëheqës shkencor i projektit.

Kjo është iniciativa e dytë e tillë e promovuar nga struktura private e Berlinit “Mein Grundeinkommen” (“Të ardhurat e mia themelore”). Një eksperiment i parë në një shkallë më të vogël u zhvillua gjatë një viti në 2017, gjatë të cilit 85 njerëz morën 1.000 euro në muaj. Pajisja më pas synoi njerëzit me të ardhura të ulëta.

Beqarë, midis 21 dhe 40 vjeç.

Në këtë projekt të ri, fatlumët u zgjodhën pa kriter të të ardhurave. Nuk kërkohet asnjë konsideratë; i takon të gjithëve të shohin nëse i kombinojnë këto pagesa me një punë. Përfituesit, njerëzit që jetojnë vetëm dhe i përkasin klasës së mesme, janë midis 21 dhe 40 vjeç. “Kjo është grupmosha që merr vendimet e mëdha në jetë. Ne duam të dimë nëse dhe si ndikon një e ardhur bazë e pakushtëzuar në këto vendime, ”shpjegoi Michael Bohmeyer, një nga iniciatorët. “Debati bazë i të ardhurave dominohet nga bindjet ideologjike. Ne duam të dimë se çfarë është në të vërtetë, ”shton ai.

Bëhet fjalë gjithashtu për një çështje studimi, për të kuptuar nëse përfituesit e përdorin lirinë e tyre të re për të mirën e komunitetit. Projekti mbështetet nga shkencëtarë nga Instituti Max Planck, Universiteti i Këlnit dhe Universiteti i Teknologjisë i Këlnit, përmes hulumtimeve psikologjike, të sjelljes dhe cilësore. Ndihma themelore e të ardhurave, ndonjëherë e quajtur edhe “të ardhura universale”, tashmë është testuar në vendet e tjera, por shpesh ka qenë e kufizuar në njerëz të pafavorizuar nga shoqëria.

In English

A science project unveiled Tuesday will allow 122 people randomly selected by two million volunteers to benefit from universal revenue for three years.

Get 1,200 euros a month, unconditionally, for three years: 122 people, randomly attracted by around two million volunteers, will benefit in Germany from this experiment aimed at promoting basic incomes. Payments are funded by donations from 181,000 contributors and the project, presented Tuesday, will be scientifically evaluated in a long-term study.

“Over the next three years, we want to investigate empirically whether and how the unconditional and regular payment of a sum of money covering more than the standard of living has an effect on people’s behavior,” explained Jürgen Schupp of the German Institute. for Economics Research (DIW), scientific project leader.

This is the second such initiative promoted by the Berlin-based private structure “Mein Grundeinkommen” (“My Basic Income”). A first experiment on a smaller scale took place over the course of a year in 2017, during which 85 people received 1,000 euros per month. The device then targeted low-income people.

Single, between 21 and 40 years old.

In this new project, the lucky ones were selected without income criteria. No consideration is required; it’s up to everyone to see if they combine these paychecks with one job. Beneficiaries, people living alone and belonging to the middle class, are between 21 and 40 years old. “This is the age group that makes the big decisions in life. We want to know if and how an unconditional base income affects these decisions, ”explained Michael Bohmeyer, one of the initiators. “The basic income debate is dominated by ideological beliefs. “We want to know what it really is,” he added.

It is also a matter of study, to find out if the beneficiaries use their new freedom for the good of the community. The project is supported by scientists from the Max Planck Institute, the University of Cologne and the Cologne University of Technology, through psychological, behavioral and qualitative research. Basic income assistance, sometimes referred to as “universal income”, has already been tested in other countries, but has often been limited to people disadvantaged by society.

Ardit Kuqa është menaxher projektesh në fushën e biznesit dhe inovacionit social. Aktualisht punon si menaxher dhe drejtues projektesh në "Etude Plus" në zonën e Parisit. Arditi ka studiuar Inxhinjeri Biznesi, Studime Evropiane dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Ai është i apasionuar pas edukimit dhe sipermarrjes, si mekanizma për të përmirësuar jetën e qytetarëve, shoqërisë dhe funksionimin e demokracisë. LexoTani është njëra prej disa nismave që kontribuon në këtë aspekt. Arditi është i hapur kurdoherë për bashkëpunime dhe propozime; mund ta kontaktoni në [email protected] ose në profilin e tij LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/kuqaardit-yourchoice/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top